Làm Việc tại Beiersdorf

Tài sản quý giá nhất chúng tôi có được chính là văn hóa tập đoàn và những nhân viên tâm huyết

Sự thành công không ngừng chỉ có thể đạt được khi mỗi người có cơ hội để sử dụng toàn bộ thế mạnh của mình. Điều này hoàn toàn đúng cho mỗi cá nhân, tập thể và toàn công ty. Văn hóa đặc trưng của Beiersdorf chính là khuyến khích mỗi nhân viên làm việc hết mình mỗi ngày.

Zhengrong Liu – Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Tập Đoàn - Phụ Trách Nguồn Nhân Lực