Chiến lược của chúng tôi: C.A.R.E.+

Beiersdorf là một công ty đặc biệt dưới nhiều góc độ khác nhau. Trong gần 140 năm qua, công ty chúng tôi đã giúp cho người tiêu dùng cảm thấy tốt hơn về làn da của họ. Quan tâm là một phần trong giá trị cốt lõi của chúng tôi kể từ những ngày đầu thành lập, cùng nhau chúng tôi muốn lập lên một kỷ nguyên thành công mới. Trong những giai đoạn lịch sử, chúng ta phải cùng nhau hành động kịp thời và quyết đoán. Chiến lược C.A.R.E.+ của chúng tôi là đáp án cho chiến lược này, dựa trên cam kết mạnh mẽ, 5 chiến lược ưu tiên là tham vọng của chúng tôi nhằm tạo ra nhiều giá trị hơn cho cộng đồng và xã hội. Chúng tôi luôn hướng tới thực hiện chiến lược C.A.R.E.+ và sẽ không dừng lại.

C.A.R.E.+ là viết tắt của Can đảm + Khát vọng + Trách nhiệm + Đồng cảm
Đây là 4 đặc tính mà chúng tôi đúc kết nhằm tăng cường tư duy hướng tới tương lai và tận dụng lợi thế cạnh tranh của chúng tôi.